PRIVACYBELEID

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2023.

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Wolf’s Cabin praktijk van Mirjam Wolf

Merellaan 669, 3145 GB, Maassluis

Telefoon: 06-52331327

Emailadres: info@wolfscabin.nl

Mirjam Wolf verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan haar verstrekt  via de email, telefoon en/of mondeling.

Persoonsgegevens Mirjam Wolf verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 NAW-gegevens

 Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 Geboortedatum en –plaats

 Geslacht

 Inhoud van communicatie

Doeleinden Mirjam Wolf verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  Het onderhouden van contact;

 Een goede en efficiënte dienstverlening;

 Het verrichten van administratieve handelingen;

 Verbetering van de dienstverlening;

 Facturering;

 Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 Het voeren van geschillen; 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mirjam Wolf hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 De bescherming van haar financiële belangen;

 De verbetering van haar diensten;

 Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mirjam Wolf aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mirjam Wolf zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren Mirjam Wolf zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mirjam Wolf zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen:

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mirjam Wolf passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Uw rechten: U heeft het recht om Mirjam Wolf een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Mirjam Wolf verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mirjam Wolf, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-03-2023. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.